Satıştaki Yayınlarımız

 

Satıştaki yayınlarımız için gerekli bilgiyi  0312 202 23 46 numaralı telefondan alabilirsiniz.

  

1- MAKÂLÂT-I GAYBİYYE KELİMÂT-I AYNİYYE

(2009)

(Makâlat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniye okunduğu zaman hemen anlaşılacağı gibi Farsçadan çevrilmiş olmasına rağmen 13. yüzyıl tasavvuf geleneğinin en Önemli eserlerinden biridir. Kitaptaki dil, anlatım ve konuların ele alınışı ile de bu hemen anlaşılmaktadır. Hacı Bektaş Veli'nin tarihsel kimliği, düşünceleri bu eserde bütün canlılığı ile görülmektedir. Diğer yandan, dönemin temel anlayış ve algılayışlarının Ötesinde Hacı Bektaş Veli'nin kendine Özgü değerlendirmeleri de bu eser aracılığı ile dile getirilmektedir.)

 

-------------------------------------------------------------------

 

2- OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE KIZILDELİ

(SEYYİD ALİ SULTAN ZAVİYESİ- 1)

(1401-1852)

(2010)

(Günümüzde inanç çatışmalarının yoğunlaşmaya başladığı, kendinden olmayanı yok sayma ve yok etme düşüncesinin egemen kılınmaya çalışıldığı bir ortamda, Türk milletinin tarihinde yetiştirdiği önemli kişilerin ortaya koymuş olduğu düşünce sistemi ve hayat felsefesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Günümüzden asırlar önce, karmaşık ve bunalımlı bir zamanda, insanlara sevgi ve hoşgörüyü götüren Anadolu erenleri arasında Kızıldeli özel bir öneme sahiptir Kendi si hoşgörünün kaynağı olan Hacı Bektaş Veliden aldığı hoşgörü düşünce sistemine bağlı ve hizmetlerini, İslam inancının farklı bir yorumu olarak geniş kitleler üzerinde etkili kılan biridir Kızıldeli ve onun öğrencileri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Kızıldeli başlığı altında yer almaktadır. Bu kodla taranan belgelerden oluşan bu eser kendi alanından hazırlanan ilk örneklerden biri olmaktadır.)

 

 

-------------------------------------------------------------------

  

3- OSMANLI BELGELERİNDE BEKTAŞİLİK

(2009)

 (Tarihsel belgeler bizim hafızalarımızda. Onlar hem geçmişte yapılanları anlatır hem de günümüzde yapılması gerekenlere ışık tutarlar. Arşiv kayıtlarının gün ışığına çıkarılması, onlardan araştırmacıları ve ilgilenenleri haberdar etmek son derece önemlidir. İlk defa kamuoyunun dikkatine sunulan bu belgeler, hem içerikleriyle hem de ele aldıkları konu itibariyle son derece önemlidir. Elde edilen bu yeni bilgiler, bazı yanlış anlamaları ortadan kaldıracak, yeni ve farklı bakış açılarının oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Osmanlı arşivlerinde yer alan belgeler, sadece Türk milletini değil, Osmanlı hâkimiyeti altında yaşayan birçok ulusu yakından ilgilendirmektedir.)

 

 

  

-------------------------------------------------------------------

  

4- III. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ SEMPOZYUMU

HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN TARİHSEL KİMLİĞİ,

DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE ETKİLERİ

(2009)

 (Hacı Bektaş Veli adına yapılan çalışmalar, onu daha iyi anlamak ve anlatmak çabasının bir sonucudur. Her yeni yayın, bir öncekini tamamlamak üzere ortaya çıkar Bu çalışmanın diğerlerinden farkı, öncekini tamamlama iddiasında olmadan var olanı, yeni bilgi ve görüşleri ele almasıdır Daha önce yapılan sempozyum kitapları içerisinde olan bu eserin, okuyucular ve ilgililer tarafından dikkate alınacağından şüphe yoktur. "İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır" sözünden hareketle karanlığa ışık tutmak dileğiyle...)

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

5- BALKANLARDA HACIBEKTAŞ VELÎ VE ÖĞRENCİLERE AİT İZLER

(BULGARİSTAN-MAKEDONYA-ARNAVUTLUK)

(2009)

(Osmanlının Balkanlarda yerleşmesinde ve genişlemesinde, Horasan Erenleri önemli rol oynar. Hemen tamamına yakın kısmının Hacı Bektaş Velinin öğrencilerinin oluşturduğu bu erenlerin hoşgörülü yaklaşımları. Balkan topraklarında yaşayan Hıristiyan halkla iyi ilişkiler kurulmasına ortam hazırlar. İslamiyet ile Hacı Bektaş Veli öğretisi aracılığıyla tanışan Hıristiyan topluluklarının önemli bir kısmı, zaman içerisinde kendiliğinden din değiştirerek İslamiyet’i kabul ederler. Bugün Balkanlarda halen varlığını devam ettiren Bulgar Arnavut, Boşnak kökenli Bektaşi topluluklar bu değişimin bir göstergesidir.)

 

-------------------------------------------------------------------

  

6- BİNGÖL, MUŞ/VARTO YÖRELERİNDE OCAKLAR, OYMAKLAR VE BOYLARLA İLGİLİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI (2010)

(Alan araştırmaları, bir olguyu ortaya koymanın yanında, olguların yansımalarına da yer vermektedir. Anadolu coğrafyasında "Ocaklar ve Boylar" arasındaki ilişkileri ortaya koymak, bu ilişkilerden yola çıkarak analitik bir sonuca ulaşmak, ülkemizin birlik ve beraberliği açısından oldukça önemli sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. Bu tür araştırmaların artarak devam etmesi gerekmektedir. Anadolu'da ocaklar, oymaklar ve boylarla ilgili araştırmalara 13. yüzyılı esas alarak başlamak gerekmektedir. Çünkü 13. yüzyıl Anadolu tarihinde bir milat olarak kabul edilmektedir. Bu tarihi esas almamızın en önemli nedeni ise siyasi, askeri ve iktisadi yönden küçük Asya olarak bilinen Anadolu'da kültürel açıdan önemli değişmelerin yaşanmaya başlaması, inançsal açıdan da yeni tercih ve uygulamaların ortaya çıkmasıdır.)

 

-------------------------------------------------------------------

  

7 -HACI BEKTAŞ VELÎ KÜLLİYATI

(Fevâid, Fâtiha Sûresi Tefsiri, Besmele Tefsiri, Makâlât-ı Gaybiyyeve Kelimât-ı Ayniyye, Makalât)

(2010)

 (Hacı Bektaş Veliye atfedilen "Makalat, Fatiha Tefsiri, Besmele Şerhi, Fevaid, Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniye" ile Hacı Bektaş Veli'nin hakkındaki menkıbelerin derlendiği "Velayetname" adlı eser, şimdiye kadar müstakil çalışmalar halinde neşredilmiş, bu çalışma ile bir araya getirilerek, bir kitap içinde toplumumuza sunulmuştur. Bu eser aracılığı ile Hacı Bektaş Veli'nin ve düşüncelerinin doğru anlaşılması ve tanınması, daha geniş kitlelere ulaşması mümkün olacaktır.)

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

8- Hünkar Hacı Bektaş Velî

VELAYETNAMESİ

(XI. yüzyıldan başlayarak Önce Arapça ve daha sonra da Farsça ve Türkçe menkıbelerin toplandığı eserlerle zengin bir menkıbe edebiyatı gelişmiş, bu edebiyatın ürünleri "menakıbname" veya "velayetname" olarak adlandırılmıştır. Moğol akınlarından kaçarak Anadolu'ya sığınmış göçebe Türk boylarının kendi içinde yetişen, onların manevi, içtimai ve siyasi hayatlarında önemli rol oynamış olan Hacı Bektaş Veli'nin hayatı, erkânı, kerametleri ve yolu üzerine müritleri tarafından bir araya getirilmiş menkıbelerin toplamı olan bu eser, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatında yer alan menakıbnameler içinde en tanınmış ve yaygın olanıdır.)

 

 -------------------------------------------------------------------

 

9- ALEVİ ve BEKTAŞİ YAYINLARININ TEMEL SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

(13. Bilim Danışma Kurulu Toplantısı-Ilgaz)

(Yüzyıllar boyu çeşitli medeniyet ve kavime ev sahipliği yapmış olan Anadolu ve Balkanlarda savaşlar,depremler,siyasal çalkantılar toplumların kültürel yapısında çok derin izler bırakmıştır Burada yaşamakta olan toplulukların kültür ve inançlarının günümüzdeki hali hakkında bilimsel tespitler yapmak,ancak onların geçmişleri hakkındaki doğru bilgilere ulaşmakla mümkündürAlevi Bektaşi inancının nasıl algılanması gerektiği konusu incelendiğinde müracaat edeceğimiz kaynaklar yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Alevi Bektaşi kültürü için asıl devrim sözlü kültürden yazıya geçilmesidir.Yazılı kültür, sözlü kültüre mukabil,hem Alevi Bektaşi geleneği içerisinde var olan dedeleri yeniden oluşturmada hem de yeni oluşumda Alevi kimliğinin tarihselleştirilmesini ve yazıya geçirilmesini sağlamıştır.)

 

-------------------------------------------------------------------

 

10- OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE

NUSAYRÎLER VE NUSAYRÎLİK

(1745-1920)

(İnançlarımız, varlık nedenlerimiz arasında Önemli bir yere sahiptir. Bunlar, bizi biz yapan, bir diğerimizle aramızda ortak bağlar oluşturan unsurlardandır. Türkiye'de kendilerini Nusayri olarak tanımlayan kimselerin, diğer inanç ve anlayışlarla ortaklıklarının yanında, farklı uygulamalara da sahip oldukları gizlenmektedir. Temelde İslam inancına bağlı olan bu anlayışın tanımlanmasında da henüz tam bir ortaklığa varıldığı söylenemez. Özelde bakılacak olursa bu anlayışa mensup olanların Hz.Ali ve Ehl-i Beyte bağlılıkları, kendi kimlik belirlemelerinde önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır.)

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

11- DEDE KARGIN VE EMİRCİ SULTAN (13. YÜZYIL) 

(Bu kitapta, 13.yüzyıl Anadolu'su kırsal kesiminin sosyal ve dini hayatının çok mühim iki siması olmalarına rağmen, 1970-80'lere kadar varlıklarının farkına varılmamış, dolayısıyla dönemin Anadolu'sunda oynadıkları mühim rol anlaşılmamış iki siması tanıtılmaktadır. Bu iki mühim sima,13.yüzyıl Anadolu kırsalının biri doğusunda, diğeri ortasında yaşamış olan Dede Garkın ve Emîrci Sultan'dır. Onların hayat hikayelerinin belki bugünün tarihçiliğine yaptığı en önemli katkı, Anadolu dinî ve toplumsal tarihindeki önemli yerine rağmen, yakın zamana kadar farkına varılmamış Vefâî tarikatı gerçeğinin ortaya çıkmasına, Özellikle Emîrci Sultan vasıtasıyla da-bazı araştırmacılarca Anadolu'da hiç olmadığı ileri sürülen-Yesevî tarikatının mevcudiyetinin yeniden düşünülmesine vesile olmalarıdır.)

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

12- BELGELER IŞIĞINDA ŞAH İBRAHİM VELİ OCAĞI

(Şah İbrahim Veli Ocağı Belgeler ışığında ortaya konulmaktadır.)

 

 

 

 

----------------------------------------------------

 

 

12- YOZGATLI NÎHANÎ VELÂYET-NÂME-İ HÂCI BEKTAŞ-I VELÎ

 

 

------------------------------------------------------

 

13- ALEVİLİK KAVRAMLAR VE OCAK SİSTEMİ -ÇUBUK HAVZASI ÖRNEĞİ-