Yönetmelikler

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN HACI BEKTAŞ-I VELÎ

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

 

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî  Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî  Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç)  Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BOLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 - (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk kültürünün ana konularını tespit etmek,

b) Hacı Bektaş-ı Velî'nin Türk kültür tarihi içindeki yerini İlmî objektiflik içinde esas kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak,

c)  Hacı Bektaş-ı Velî'yi hazırlayan tarihi, sosyal ve siyasî sebepleri inceleyerek Ahmet Yesevi'den bu yana Türk kültürünü fiilen yaşayan ve yaşatan kişileri ortaya çıkararak Türk kültür tarihi içinde Hacı Bektaş-ı Velî'nin gerçek yerini tayin etmek,

ç) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden kurum ve kuruluşlarla fikri, mali ve kültürel ilişkiler kurmak,

d)  Doğrudan Hacı Bektaş-ı Velî’nin ve onun yetiştirdiği kişilerin telif ve tercüme eserlerini bulup ortaya çıkarmak, incelemek ve bu fikirleri anlaşılır hale getirmek,

e)   Hacı Bektaş-ı Velî'nin kuruluşunda doğrudan veya dolaylı olarak rol oynadığı lonca ve ahilik esnaf teşkilatlarının yapısını incelemek,

f)  Hacı Bektaş-ı Velî'nin etki alanına giren diğer Türk büyüklerini incelemek, fikirlerini ortaya koymak,

g)  Hacı Bektaş-ı Velî ve o dönemin Türk milli kültürüyle ilgili bütün yazma ve basma ana kaynakları toplayıp bir arşiv kurmak, gerekirse mikrofilmler getirtmek ve mikrofilm makinesinin de bulunacağı bir ihtisas kütüphanesi kurmak

ğ) Konuyla ilgili uzmanlar yetiştirmek amacıyla master ve doktora bursları ve kaynakları temin etmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 - (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a)  Müdür ve müdür yardımcıları,

b)  Yönetim Kurulu,

c)   Danışma Kurulu.

Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 7 -(1) Müdür, Merkezin amacına uygun niteliklerdeki Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen iki kişi müdür yardımcısı olarak Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilebilir. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Müdürün görevi başında bulunmama süresinin altı ayı aşması halinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erince, yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a)  Merkezi temsil etmek,

b)  Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c)   Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektöre önermek,

d) Merkezin yürütme, bilim, yayın, inceleme birimlerine başkanlık etmek ve bu birimlerin işleyiş ve düzenini sağlamak,

e) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi vermek,

f) Merkezin ihtiyaçları ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kararından sonra Rektörlüğe bildirmek,

g) Merkeze bağlı idari ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

ğ) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

h)Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

ı) Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek,

i)Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

 

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 8 - (1) (Değişik:RG-20/3/2013-28593) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı, Rektör tarafından görevlendirilecek iki öğretim elemanı ile istekleri halinde kamu kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından belirlenecek birer üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Müdür yardımcısı dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevleri sonlandırılabilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

  1. Müdürün teklif ettiği Merkezin çalışma programını görüşerek karara bağlamak,
  2. Merkezin bütçe ve mali hesaplarını görüşerek karara bağlamak,
  3. Müdür tarafından ortaya konan meseleleri görüşmek,

ç) Merkezin amacına uygun olarak birimler oluşturmak,

  1. Merkezin amaçlarıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 9 -(1) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi uzman bilim adamları ve istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile olur.

(2) Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın tavsiye niteliğinde kararlar alarak Müdüre yazılı olarak bildirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 10 -(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

 

10/6/2012

28319

 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

 

Tarihi

Sayısı

1.

20/3/2013

28593

2.

 

 

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN HACI BEKTAŞ-I VELÎ

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

 

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî  Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî  Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç)  Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BOLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 - (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk kültürünün ana konularını tespit etmek,

b) Hacı Bektaş-ı Velî'nin Türk kültür tarihi içindeki yerini İlmî objektiflik içinde esas kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak,

c)  Hacı Bektaş-ı Velî'yi hazırlayan tarihi, sosyal ve siyasî sebepleri inceleyerek Ahmet Yesevi'den bu yana Türk kültürünü fiilen yaşayan ve yaşatan kişileri ortaya çıkararak Türk kültür tarihi içinde Hacı Bektaş-ı Velî'nin gerçek yerini tayin etmek,

ç) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden kurum ve kuruluşlarla fikri, mali ve kültürel ilişkiler kurmak,

d)  Doğrudan Hacı Bektaş-ı Velî’nin ve onun yetiştirdiği kişilerin telif ve tercüme eserlerini bulup ortaya çıkarmak, incelemek ve bu fikirleri anlaşılır hale getirmek,

e)   Hacı Bektaş-ı Velî'nin kuruluşunda doğrudan veya dolaylı olarak rol oynadığı lonca ve ahilik esnaf teşkilatlarının yapısını incelemek,

f)  Hacı Bektaş-ı Velî'nin etki alanına giren diğer Türk büyüklerini incelemek, fikirlerini ortaya koymak,

g)  Hacı Bektaş-ı Velî ve o dönemin Türk milli kültürüyle ilgili bütün yazma ve basma ana kaynakları toplayıp bir arşiv kurmak, gerekirse mikrofilmler getirtmek ve mikrofilm makinesinin de bulunacağı bir ihtisas kütüphanesi kurmak

ğ) Konuyla ilgili uzmanlar yetiştirmek amacıyla master ve doktora bursları ve kaynakları temin etmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 - (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a)  Müdür ve müdür yardımcıları,

b)  Yönetim Kurulu,

c)   Danışma Kurulu.

Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 7 -(1) Müdür, Merkezin amacına uygun niteliklerdeki Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen iki kişi müdür yardımcısı olarak Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilebilir. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Müdürün görevi başında bulunmama süresinin altı ayı aşması halinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erince, yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a)  Merkezi temsil etmek,

b)  Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c)   Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektöre önermek,

d) Merkezin yürütme, bilim, yayın, inceleme birimlerine başkanlık etmek ve bu birimlerin işleyiş ve düzenini sağlamak,

e) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi vermek,

f) Merkezin ihtiyaçları ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kararından sonra Rektörlüğe bildirmek,

g) Merkeze bağlı idari ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

ğ) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

h) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

ı) Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek,

i) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

 

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 8 - (1) (Değişik:RG-20/3/2013-28593) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı, Rektör tarafından görevlendirilecek iki öğretim elemanı ile istekleri halinde kamu kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından belirlenecek birer üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Müdür yardımcısı dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevleri sonlandırılabilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

  1. Müdürün teklif ettiği Merkezin çalışma programını görüşerek karara bağlamak,
  2. Merkezin bütçe ve mali hesaplarını görüşerek karara bağlamak,
  3. Müdür tarafından ortaya konan meseleleri görüşmek,

ç) Merkezin amacına uygun olarak birimler oluşturmak,

  1. Merkezin amaçlarıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 9 -(1) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi uzman bilim adamları ve istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile olur.

(2) Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın tavsiye niteliğinde kararlar alarak Müdüre yazılı olarak bildirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 -(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

 

10/6/2012

28319

 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

 

Tarihi

Sayısı

1.

20/3/2013

28593

2.